OCHRANA SOUKROMÍ

Tyto internetové stránky (dále jen „webové stránky“) poskytuje společnost Josef Figura, se sídlem Malá Morávka 256, 79336 Malá Morávka, IČ: 12089664 DIČ: CZ490923350 (dále jen „my“).

Přístup na webové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše webové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:

     IP adresa,
     datum a čas přístupu,
     rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT),
     obsah požadavku (konkrétní stránka),
     stav přístupu/http kód stavu,
     přenesený objem dat,
     internetová stránka požadující přístup,
     prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit    sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

Použití souborů cookie

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Společnost Josef Figura zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává společnost Josef Figura jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Josef Figura, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

Práva Uživatelů a dalších osob spojená se zpracováním osobních údajů

     Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:
     právo na informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy;
     právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů;   
     právo namítat vůči zpracování z důvodů vašich vlastních legitimních zájmů nebo profilování, pokud nebudeme schopni       prokázat, že určité závažné a zaručené důvody převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že toto zpracování probíhá       za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
     právo na přenositelnost údajů;
     právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů;
     kdykoli můžete s budoucí platností svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním svých osobních údajů             odvolat. Další informace viz kapitoly výše popisující zpracování údajů na základě vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Josef Figura
Malá Morávka 256
Malá Morávka, 79336
IČ: 12089664
info@resortpraded.cz

resortpraded.cz